[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
تاریخ : 1387/12/27

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : N-232- 31799.pdf N-232- 31799.pdf تاریخ سند : 1387/12/27