‹ وضعیت قبلی [8]

9 › ابلاغ به دولت ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1388/01/17

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : L-143- 431.pdf L-143- 431.pdf تاریخ سند : 1388/01/17 شماره چاپ : 431