‹ وضعیت قبلی [9]

10 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
تاریخ : 1388/01/17

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : L-232- 439.pdf L-232- 439.pdf تاریخ سند : 1388/01/17