[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
تاریخ : 1388/03/03

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351

چاپی : I-318.pdf I-318.pdf دست‌نویس : ID-318.pdf ID-318.pdf تاریخ سند : 1388/03/06 شماره چاپ : 722