[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
تاریخ : 1388/03/31

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351

چاپی : 9726.pdf 9726.pdf تاریخ سند : 1388/03/06 شماره چاپ : 722