[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1388/03/27

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : C1-217.pdf C1-217.pdf تاریخ سند : 1388/03/30 شماره چاپ : 738

پیوست ها

13/07/ 1388اصلاحیه 3 پیوست : C1-217E3.pdf C1-217E3.pdf
17/06/1388 اصلاحیه پیوست : C1-217E2.pdf C1-217E2.pdf
03/06/1388پیوست پیوست : C1-217P.pdf C1-217P.pdf
08 /04/1388اصلاحیه پیوست : C1-217E1-.pdf C1-217E1-.pdf
06/04/1388 اصلاحیه پیوست : C1-217E1.pdf C1-217E1.pdf
31/03/1388 اصلاحیه پیوست : C1-217E.pdf C1-217E.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 737، 331