[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › تصویب فوریت طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : تصویب فوریت طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور
تاریخ : 1388/04/09

نسخه چاپی

عنوان : تصویب فوریت طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

چاپی : I-329.pdf I-329.pdf تاریخ سند : 1388/04/09 شماره چاپ : 756