‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
تاریخ : 1388/05/04

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351

چاپی : C1-318.pdf C1-318.pdf تاریخ سند : 1388/05/10 شماره چاپ : 783

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 722