‹ وضعیت قبلی [6]

7 › ابلاغ به دولت ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور
تاریخ : 1388/05/14

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

چاپی : L-329- 22935.pdf L-329- 22935.pdf تاریخ سند : 1388/05/14