[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور
تاریخ : 1388/05/07

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

چاپی : M-329-21629.pdf M-329-21629.pdf تاریخ سند : 1388/05/07

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1388/05/07 شماره نامه : 21629/329