[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور
تاریخ : 1388/05/10

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

چاپی : N-329-35042.pdf N-329-35042.pdf تاریخ سند : 1388/05/10