[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1388/07/21

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : M-217- 34851.pdf M-217- 34851.pdf تاریخ سند : 1388/07/21

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1388/07/21 شماره نامه : 34851/217