[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1388/07/30

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : N-217-36272.pdf N-217-36272.pdf تاریخ سند : 1388/07/30