[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/ 07/1363
تاریخ : 1388/08/11

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/ 07/1363

چاپی : N-217-36375.pdf N-217-36375.pdf تاریخ سند : 1388/08/11