[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1388/09/17

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

چاپی : G-371-10001.pdf G-371-10001.pdf تاریخ سند : 1388/08/24 شماره چاپ : 897

پیوست ها

22/10/1388 پیوست : G-371-10001-1.pdf G-371-10001-1.pdf