[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1388/11/14

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : E-217.pdf E-217.pdf تاریخ سند : 1388/11/17 شماره چاپ : 1016

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 738، 331، 737