[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
تاریخ : 1388/11/13

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

چاپی : C1-401.pdf C1-401.pdf تاریخ سند : 1388/11/17 شماره چاپ : 1010

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 986