[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
تاریخ : 1388/12/05

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

چاپی : 83447148M-401-62818.pdf 83447148M-401-62818.pdf تاریخ سند : 1388/12/05

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1388/12/05 شماره نامه : 401/62818