[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
تاریخ : 1388/12/12

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

چاپی : 72177928N-401-37574(2).pdf 72177928N-401-37574(2).pdf تاریخ سند : 1388/12/12