[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
تاریخ : 1389/01/24

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

چاپی : 46779797C1-401.pdf 46779797C1-401.pdf تاریخ سند : 1389/01/25 شماره چاپ : 1068

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 986، 1010