[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
تاریخ : 1389/01/30

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

چاپی : 77440264M-401-4111.pdf 77440264M-401-4111.pdf تاریخ سند : 1389/01/30

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1389/01/30 شماره نامه : 401/4111