[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387
توضیحات : با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد.
تاریخ : 1389/01/30

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387

چاپی : 28616140C1-407.pdf 28616140C1-407.pdf تاریخ سند : 1389/02/01 شماره چاپ : 1073

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1007