[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/02/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : 50721782I-429.pdf 50721782I-429.pdf دست‌نویس : 18454646ID-429.pdf 18454646ID-429.pdf تاریخ سند : 1389/03/05 شماره چاپ : 1118