[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1388/12/19

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : 23310572M-217-66011.pdf 23310572M-217-66011.pdf تاریخ سند : 1388/12/19

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1388/12/19 شماره نامه : 66011/217