[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/04/07

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : 20684438C1-429.pdf 20684438C1-429.pdf تاریخ سند : 1389/04/10 شماره چاپ : 1153

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1152، 1118