[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/04/09

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : 77951445P-429.pdf 77951445P-429.pdf تاریخ سند : 1389/04/09 شماره چاپ : 1152

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1118

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1389/04/09

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 3

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701752 سیدمحمدجواد ابطحی سیدمحمدجواد ابطحی اصفهان (خمینی شهر) دهم
701834 حمید رسائی حمید رسائی تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
701942 علی مطهری علی مطهری تهران (تهران) دهم