[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/04/12

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : 86858145G-429-10312.pdf 86858145G-429-10312.pdf تاریخ سند : 1389/03/05 شماره چاپ : 1118

توضیحات : مخصوص صحن علنی

پیوست ها

1389/05/30 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-429-10312-1.pdf G-429-10312-1.pdf