[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌‌های تجاری
تاریخ : 1389/05/03

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌‌های تجاری

چاپی : 8993834210331.pdf 8993834210331.pdf تاریخ سند : 1389/03/30 شماره چاپ : 1137

پیوست ها

1389/05/03 پیوست : G-439-10331-1.pdf G-439-10331-1.pdf