[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/04/14

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : 4959869M-429-25803.pdf 4959869M-429-25803.pdf تاریخ سند : 1389/04/14

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1389/04/14 شماره نامه : 429/25803