[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/04/30

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : 11133552N-429-39025.pdf 11133552N-429-39025.pdf تاریخ سند : 1389/04/30