[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/05/25

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : 54664392E-429.pdf 54664392E-429.pdf تاریخ سند : 1389/05/27 شماره چاپ : 1197

پیوست ها

1389/05/28 جایگزین پیوست : E-429J.pdf E-429J.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1153، 1118، 1152