[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387
تاریخ : 1389/05/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387

چاپی : M-407-34885.pdf M-407-34885.pdf تاریخ سند : 1389/05/30

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1389/05/30 شماره نامه : 407/34885