[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387
تاریخ : 1389/06/03

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387

چاپی : N-407-39440.pdf N-407-39440.pdf تاریخ سند : 1389/06/03