[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/06/02

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : M-429-36302.pdf M-429-36302.pdf تاریخ سند : 1389/06/02

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1389/06/02 شماره نامه : 429/36302