[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/06/07

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : N-429-39469.pdf N-429-39469.pdf تاریخ سند : 1389/06/07