[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/06/18

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : N-429-39552.pdf N-429-39552.pdf تاریخ سند : 1389/06/18