[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
تاریخ : 1389/08/01

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

چاپی : G-456-10442.pdf G-456-10442.pdf تاریخ سند : 1389/05/12 شماره چاپ : 1176

پیوست ها

1390/11/18 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-456-10442-3.pdf G-456-10442-3.pdf
1390/07/26 مخصوص صحن علنی پیوست : G-456-10442-2.pdf G-456-10442-2.pdf
1389/08/01 پیوست : G-456-10442-1.pdf G-456-10442-1.pdf