‹ وضعیت قبلی [5]

6 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387
تاریخ : 1389/06/31

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387

چاپی : L-407-41925.pdf L-407-41925.pdf تاریخ سند : 1389/06/31