‹ وضعیت قبلی [11]

12 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
تاریخ : 1389/06/31

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348

چاپی : L-429-41859.pdf L-429-41859.pdf تاریخ سند : 1389/06/31