‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش رد طرح اصلاح ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1388/11/13

نسخه چاپی

عنوان : گزارش رد طرح اصلاح ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

چاپی : C1-371.pdf C1-371.pdf تاریخ سند : 1388/12/23 شماره چاپ : 1044