[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تاریخ : 1389/12/21

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

چاپی : M-515-85596.pdf M-515-85596.pdf تاریخ سند : 1389/12/21

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1389/12/21 شماره نامه : 515/85596