[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تاریخ : 1389/12/24

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

چاپی : N-515-41853.pdf N-515-41853.pdf تاریخ سند : 1389/12/24