‹ وضعیت قبلی [4]

5 › ابلاغ به دولت ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تاریخ : 1389/12/25

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

چاپی : L-515-87248.pdf L-515-87248.pdf تاریخ سند : 1389/12/25