‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد
تاریخ : 1390/05/11

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد

چاپی : C1-484.pdf C1-484.pdf تاریخ سند : 1390/05/19 شماره چاپ : 1593

پیوست ها

1390/05/11 اصلاحیه پیوست : C1-484E.pdf C1-484E.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1286