‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی
تاریخ : 1390/06/06

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی

چاپی : G-573-11009.pdf G-573-11009.pdf تاریخ سند : 1390/05/11 شماره چاپ : 1569