[14] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [12]

13 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1390/06/22

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : M-217-38775.pdf M-217-38775.pdf تاریخ سند : 1390/06/22

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1390/06/22 شماره نامه : 217/38775