[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
تاریخ : 1390/05/26

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

چاپی : C1-456.pdf C1-456.pdf تاریخ سند : 1390/07/05 شماره چاپ : 1650

پیوست ها

1390/09/30 پیوست پیوست : C1-456P.pdf C1-456P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1176