[16] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [14]

15 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1390/07/06

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : N-217-43964.pdf N-217-43964.pdf تاریخ سند : 1390/07/06