[17] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [15]

16 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1390/07/27

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : E-217-1.pdf E-217-1.pdf تاریخ سند : 1390/08/08 شماره چاپ : 1697

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1612، 1016، 737، 331، 738