[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس
تاریخ : 1390/09/06

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس

چاپی : P-612.pdf P-612.pdf تاریخ سند : 1390/09/06 شماره چاپ : 1754

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1754

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1390/09/06

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 2

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701756 نیره اخوان بیطرف نیره اخوان بیطرف اصفهان (اصفهان) نهم
701906 حسن کامران دستجردی حسن کامران دستجردی اصفهان (اصفهان) دهم